بسته بندی روغن خوراکی

ظرفیت : 50 تن الی 150 تن در روز
نوع خط تولید : خط تولید بسته بندی روغن خوراکی

خط بسته بندی روغن خودرو دارای ماشین آلات زیر می باشد :