بسته بندی روغن صنعتی

ظرفیت : 50 تن الی 150 تن در روز
نوع خط تولید : خط تولید بسته بندی روغن صنعتی

خط بسته بندی روغن صنعتی شامل ماشین آلات زیر می باشد :