پرکن 2 پیستون خطی
پرکن 2 پیستون خطی

پرکن 2 پیستون خطی

کاربرد دستگاه :

پرکردن مایعات غلیظ و نیمه غلیظ در ظروف بسته بندی فلزی و شیشه

توضیحات فنی :

محصول بعد از آماده سازی وارد مخزن بالایی دستگاه پرکن می شود ، پیستون های دستگاه با هر بار جلو و عقب رفتن عمل پرکردن محصول را در درون ظروف مخصوص آن انجام میدهند .

ظروف بر روی نوار ترانسپورت چسبیده به دستگاه قرارداده شده اند و عمل پرکردن هماهنگ با باز و بسته شدن میله های نگهدارنده قوطی بر روی نوار تراسپورت صورت می گیرد 

پرکن 2 پیستون خطی