بلانچر
بلانچر

بلانچر

کاربرد :

جهت پخت و پیش پزی لوبیا مورد استفاده قرار می گیرد .

توضیح فنی :

حبوبات پس از خیسانده شدن و نفخ گیری ، وارد دستگاه بلانچر می شود تا عمل پخت بر روی آن صورت گیرد .

دستگاه بلانچر با فشار بخار آب مورد نیاز ، حبوبات را به صورت پیش پز در می آورد .

بلانچر