پوست گیر
پوست گیر

پوست گیر

کاربرد دستگاه :

پوست گیری میوه ها جهت آماده سازی قبل از پخت  

توضیحات فنی :

این دستگاه امکان پوست گیری میوه های کمپوت را فراهم می کند .  

میوه ها با وارد شدن در مخزن مخصوص نگهداری به صورت چند تایی ( به نسبت عرض غلطتک ها ) وارد دستگاه پوست گیری می شوند .

غلطتک ها با سرعت بالا به طوری که گوشت میوه از میوه جدا نشود به صورت سایشی پوست میوه را در چندین مرحله به طور کامل از میوه جدا می کند .

در کناره های دستگاه نیز از صفحات آجداری استفاده می شود تا در هنگام چرخش غلطتک و در نتیجه چرخش میوه ، میوه ها به صفحات آج دار برخورد کرده و باعث ایستایی و پوست گیری کامل شود .

پوست گیر