خط تولید

ماشین آلات خط بسته بندی روغن خوراکی جامد و مایع با توجه به نوع بسته بندی در قوطی فلزی و یا پت و شیشه متفاوت می باشد . 

بسته بندی روغن جامد در قوطی فلزی : در این نوع بسته بندی می بایست در هنگام پرکردن روغن در قوطی فلزی به مقدار 35 الی 40 درجه افزایش دما برای روغن ایجاد کرد . 

بسته بندی روغن مایع در پت : در این نوع بسته بندی از دستگاه پرکن نازلی استفاده می شود  . 

ماشین آلات خط بسته بندی روغن خوراکی با در نظر گرفتن اینکه در صنعت غذا مورد بهره برداری قرار می گیرد می بایست از لحاظ فاکتور های دوخت ، نوع قوطی ، و موارد بهداشتی محیط و ماشین آلات استانداردهای تعریف شده سازمانی را مدنظر قرارداد .